Bærekraft og ansvarlig virksomhet

Vår virksomhet er basert på bruk av fornybare råvarer fra skogen, og det å skape varige produkter av dette samtidig som det vokser opp ny skog der skogen er blitt høstet er et bidrag til å øke og forlenge karbonlagringen.

I en tid hvor klimautfordringene begynner å gjøre seg gjeldende er bevisstheten rundt egen virksomhet viktig. For oss er det viktig å være bærekraftig. Ut over våre økonomiske mål skal vi være bevisst vår påvirkning av samfunn og miljø.

FNs bærekraftsmål

FNs initiativ agenda-2030 har satt 17 bærekraftsmål for en bærekraftig utvikling. I vårt arbeid med utvikling av en bærekraftstrategi har vi valgt å prioritere og jobbe med følgende 8 av FN`s bærekraftsmål:

Karbonlagring

Skog som vokser tar opp karbondioksid fra atmosfæren gjennom fotosyntesen. Ved bærekraftig skogsdrift høstes det skog som råstoff etterfulgt av planting av nye trær som gir grunnlag for ytterligere karbonbinding. Trevirke i våre produkter binder betydelige mengder karbon. Vi mener derfor at ansvarlig bruk av råstoffet innebærer at vi skaper produkter med lang varighet. Bruk av trefiber til å skape varige produkter er et viktig bidrag til å øke karbonlagringen i skog og trebaserte produkter. Karbonlagringen ved produksjon opp mot kapasiteten på 300.000m3 vil gi en karbonlagring på 246.000tonn CO2-ekv.

Sertifisert trevirke

Vi bruker store mengder trevirke til å produsere plater. Dette anskaffer vi som biprodukter fra sagbruk. Vi kjøper fra bærekraftige kilder og mesteparten av dette er sertifisert i hht PEFC. PEFC Sporbarhetssertifisering gir uavhengig tredjeparts kontroll på at treet kommer fra bærekraftig skog. Alle ledd av produsenter og forhandlere må være sporbarhetssertifisert. Dersom et ledd ikke er sertifisert brytes sporbarhetsskjeden og produktet kan ikke selges som PEFC sertifisert.

Fremtidige muligheter – Returtre – gjenbruk av treavfall

Den norske skog- og trenæringen bidrar i dag til viktige arbeidsplasser i distriktene. Samtidig lager vi blant annet byggevarer som lagrer betydelige mengder karbon, og holder karbonet lagret i hele byggets levetid.

Det kommer årlig om lag 1 mill tonn rivningsvirke i tre til norske avfallsplasser. Dette tilsvarer ca 2 mill m³ med trevirke som igjen tilsvarer 15 % av den norske avvirkningen fra skogen. Dette er en ressurs som kan gjenvinnes til nye byggevarer. Vi har nasjonale mål for materialgjenvinning som kun kan oppfylles ved at vi etablerer nye sirkulære systemer i Norge som også innbefatter trevirke. Det vil kreve betydelig prosessering for å rense rivningsvirket av tre til ny ren industriflis. Forestia har i løpet av de siste årene utarbeidet et prosjekt hvor vi ved å investere i ny renseteknologi kan benytte rivningsvirke som innsatsfaktor til sponplateproduksjon. Dette vil imidlertid kreve en stor investering på om lag 250 mill NOK.

I Forestia har vi som tidligere beskrevet jobbet frem et prosjekt hvor vi kan rense rivningsvirke av tre og gjøre det om til flis av industrikvalitet hvor vi kan lage nye produkter av treavfallet. Da prosjektet er avhengig av noe offentlig støtte for å kunne gi en lønnsomhet, er det spesielt gledelig å se at vi til slutt har fått gjennomslag fra virkemiddelapparatet for vårt prosjekt med å gjøre trevirke sirkulært! For ytterligere informasjon om Forestia sitt arbeid med bærekraft viser vi til vår bærekraftsrapport.